Spelregels feestweek Elim

WANNEER U DE FEESTWEEK VAN ELIM BEZOEKT GAAT U ONVOORWAARDELIJK AKKOORD MET DE ONDERSTAANDE REGELS!

Reglement Feestweek Elim

ALGEMEEN:

 • – Uw verblijf op de evenemententerreinen evenals uw verblijf in de feesttent is geheel op eigen risico van de bezoeker
 • – Op de evenemententerreinen/feesttent is de Nederlandse wetgeving van kracht!
 • – Bezoekers zijn verplicht zich bij de entree te legitimeren! Alleen paspoort, identiteitskaart en rijbewijs zijn geldige legitimatiebewijzen. Kopieën zijn niet geldig! Ook op de evenemententerreinen bent u indien gevraagd, verplicht zich te legitimeren.
 • – Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het (beveiligings) personeel en de organisatie.
 • – Tijdens het evenement worden (foto-)opnames gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 • – Geweld en agressie worden niet getolereerd.
 • – Het is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie folders of andere promotionele artikelen uit te delen.
 • – In omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel bieden is het oordeel van de organisatie leidend.
 • – Bij het betreden van de evenemententerreinen gaat men akkoord met het gehele reglement.
 • – Het is niet toegestaan om te roken in de tent dit wordt u tevens bij de entree medegedeeld en via pictogrammen is dit aangegeven in de tent. Eventuele boetes bij overtredingen worden op de overtreders verhaald.
 • – Handel in en/of gebruik van (soft en/of hard) drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.
 • – Slag-, steek- of vuurwapens zijn ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.
 • – Op en rond de evenemententerreinen bent u verplicht aanwijzingen te volgen van organisatie, beveiliging, medisch team(EHBO) en andere partijen betrokken bij het evenement.
 • – Aanwezigen stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 • – Bezoekers betreden en wonen de evenementen bij op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek. Hieronder valt ook eventuele gehoorbeschadiging.
 • – De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan eigendommen en/of goederen van de bezoekers.
 • – Wildplassen is niet toegestaan
 • – Laserpennen zijn niet toegestaan
 • – Het is verboden op het evenemententerrein posters, flyers of andere zaken te verspreiden zonder toestemming van de organisatie.
 • – Op de terreinen en in de feesttent gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, etc., worden niet getolereerd!
 • – Het is verboden donateurskaarten door te verkopen aan derden en/of op generlei wijze aan derden te verstrekken.
 • – Eenmaal gekochte donateurskaarten en /of bonnen/munten worden niet teruggenomen en zijn alleen geldig op de vermelde editie.
 • – Bij het betreden van het evenemententerrein/feesttent geef je de ordedienst/beveiligingspersoneel toestemming dat zij je mogen fouilleren. Diegene die zich daaraan niet onderwerpt wordt verwijderd of de toegang tot de locatie geweigerd. Dit zonder teruggaaf van entreegelden.
 • – Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen of opnameapparatuur (behoudens toestemming van de organisatie) mee te nemen op de locaties/feesttent.
 • – Het is verboden professionele foto- of filmapparatuur bij zich te dragen, behoudens speciale toestemming van de organisatie. Onder professionele fotoapparatuur worden camera’s met verwisselbare lenzen verstaan.
 • – Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen.
 • – De organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren tot, of verwijderen van, de locatie/feesttent zonder opgaven van reden.
 • – De toegang kan u worden geweigerd als u dronken bent of onder invloed van drugs.
 • – Indien u uw medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, dient u de locatie te verlaten.
 • – Op gronde van uw gedrag op de evenemententerreinen en/of openbare weg rond de evenemententerreinen en/of de parkeerterreinen kan de organisatie en ordepersoneel u te allen tijde de toegang weigeren.
 • – Personen welke met drank (bier) gooien worden verwijderd. Als u tijdens de feestweek van een van de locaties of uit de feesttent wordt verwijderd, heeft u geen recht meer deze opnieuw te betreden tijdens de feestweek!!
 • – Het is verboden eigen eten en drinken mee te nemen op de evenemententerreinen/in de feesttent. Dit kan worden ingenomen en wordt na afloop niet terug gegeven.
 • – Personen welke zich kunnen legitimeren als 18 jaar of ouder krijgen bij de entree een polsbandje. Met dit bandje kunnen ze alcoholische drankjes bestellen.
 • – Personen onder 18 jaar waarvan wordt geconstateerd dat zij alcohol drinken worden van het evenemententerrein/uit de feesttent verwijderd.
 • – Het is verboden om alcoholische drankjes door te geven aan personen onder 18 jaar.
 • – Personen waarvan wordt geconstateerd dat zij alcohol doorgeven aan personen onder 18 worden van het evenemententerrein/uit de feesttent verwijderd.
 • – Een eventuele boete omtrent drankgebruik zal worden verhaald op de overtreder(s).
 • – Het is verboden om plastic bekers en snack bakjes mee buiten de locaties te nemen.
 • – Op de evenemententerreinen/feesttent wordt alles uitgeschonken in plastic bekers.
 • – Glaswerk mag onder geen voorwaarde de evenemententerreinen op.
 • – De organisatie, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van de evenementen kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie.
 • – De organisatie, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, materiële schade en/of diefstal toegebracht door derden.
 • – Schade veroorzaakt door bezoekers wordt ten allen tijde verhaald. Hieronder valt ook schade aan apparatuur veroorzaakt door drank gooien.
 • – Wanneer u klachten van welke aard dan ook heeft, kunt u deze bij de organisatie melden. Klachten dient u altijd direct na het ontstaan hiervan schriftelijk te melden, bij gebreke hiervan vervalt uw klachtenrecht!